art. I. Postanowienia ogólne

1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Kodeks cywilny.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

art. II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. GOOD4BOOK – usługodawca, Pro Design Studio Paulina Domaradzka/ GOOD4BOOK, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Cybulskiego 28, 58-200 Dzierżoniów, Polska, NIP: 882-212-86-87; Tax ID: PL8822128687 adres e-mail: info@good4book.com, gdpr@good4book.com, partner@good4book.com; strona internetowa: good4book.com;
 2. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług GOOD4BOOK, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych Usług na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Portal – strona internetowa good4book.com, oraz wszystkie jej komponenty, w tym dostęp do Writer’s Cards (DIY);
 4. Usługi lub Usługa – usługi opisane w części art. III Regulaminu;
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie GOOD4BOOK, bez jednoczesnej obecności stron, transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjne;
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym;
 7. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa Prawo telekomunikacyjne;

art. III. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

Regulamin dotyczy Usług świadczonych przez GOOD4BOOK:

 1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na Portalu. Usługa świadczona jest bezpłatnie;
 2. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez GOOD4BOOK plików zawierających foldery i materiały promocyjne GOOD4BOOK oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp GOOD4BOOK. Usługa świadczona jest bezpłatnie.
 3. Sprzedaż Writer’s Cards – Usługa polegająca na sprzedaży Writer’s Cards dla Klienta, za które opłata będzie realizowana drogą elektroniczną przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności. Usługa świadczona jest płatnie.

art. IV. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie Usług Newsletter zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

2. Umowa o świadczenie Usług Pliki do pobrania zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL Portalu zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.

3. Umowa o świadczenie Usług Sprzedaż Writer’s Cards zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę Writer’s Cards, lub wpłaty wynagrodzenia. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 miesiąca, po tym czasie Usługobiorca traci uprawnienie żądania dostępu.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług opisanych w art. IV pkt 1 i 2. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Portalu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W przypadku Usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej poprzez Newsletter, Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Rezygnacja”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią newslettera.

5. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w art. III Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

6. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach Portalu dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

7. GOOD4BOOK zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

8. Wyłącza się uprawnienia Usługobiorców wobec GOOD4BOOK z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

9. Usługobiorca może wybierać następujące formy płatności za Usługi: karta płatnicza, przelew elektroniczny – przez zewnętrzny system płatności:

 • PayPal z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA;
 • Skrill z siedzibą w Miami, Florida, USA;
 • Stripe z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA.

10. Ceny na Portalu są cenami netto. Podatek VAT zostaje doliczony w koszyku Usługobiorcy, następnie skorygowany podczas składania zamówienia, po podaniu miejsca zamieszkania Usługobiorcy oraz opcjonalnie VAT ID. Wysokość podatku VAT zależy od rodzaju usługi, kraju zamieszkania Usługobiorcy, a także VAT ID.

11. Wynagrodzenie za usługę lub produkt płatne jest z góry, w terminach wskazanych w Umowie, a w przypadku ich nie wskazania, wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

12. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy, po zaznaczeniu chęci otrzymania faktury podczas składania zamówienia.

13. W przypadku realizacji kuponu na dostęp do Portalu, usługi lub zmniejszającego ich cenę, za datę zawarcia Umowy uważa się datę realizacji kuponu w Portalu.

14. GOOD4BOOK ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza zasady korzystania z Portalu lub prawa autorskie, a także nie zapłacił wynagrodzenia przez okres 30 dni.

15. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części, GOOD4BOOK jest uprawnione do powstrzymania się ze świadczeniami na rzecz Usługobiorcy, a w szczególności do zablokowania dostępu do Portalu. W przypadku, gdy okres opóźnienia przekraczać będzie miesiąc, GOOD4BOOK uprawnione będzie do rozpoczęcia procedury windykacji należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Usługobiorca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury, w zryczałtowanej wysokości 10% kwoty netto windykowanej należności.

16. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl.

art. V. Warunki świadczenia Usług

1. GOOD4BOOK świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Założenie konta użytkownika przez Usługobiorcę w Portalu jest bezpłatne. Usługobiorca zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane w Zamówieniu, a także informować GOOD4BOOK o zmianie używanego adresu e-mail. Niedozwolone jest: zakładanie kilku kont przez jednego Usługobiorcę oraz udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim.

3. W przypadku podania błędnych informacji o których mowa wyżej uznaje się, że informacje przekazane na adres e-mail oraz Usługi fizyczne na adres do korespondencji podany przez Usługobiorcę zostały poprawnie doręczone.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych GOOD4BOOK treści:

 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych GOOD4BOOK lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność;

5. Usługobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła dostępu do Portalu, tak aby było niedostępne dla osób trzecich.

6. GOOD4BOOK zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktów i usług, w tym modyfikowania zawartości, a także do usuwania niektórych elementów w trakcie trwania Umowy, a Usługobiorca akceptuje ten fakt.

7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, GOOD4BOOK ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

8. GOOD4BOOK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem GOOD4BOOK.

9. Niezależnie od powyższego GOOD4BOOK ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. GOOD4BOOK nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyła informacji.

10. GOOD4BOOK zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

11. GOOD4BOOK nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Portalu lub brakiem możliwości korzystania z Portalu, niezależnie od przyczyny.

12. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym GOOD4BOOK:

 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Usługobiorcy);
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari, z najnowszą aktualizacją, akceptująca pliki cookies, z włączoną obsługą JavaScript i wyskakujących okienek, z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player 32 lub nowszą;

13. GOOD4BOOK nie zapewnia warunków technicznych. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.

14. GOOD4BOOK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Usługobiorcy skutkujące niemożnością korzystania z Portalu oraz skutki nieprzestrzegania wymagań technicznych.

15. Usługobiorca ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

16. Konsument, który zawarł Umowę na korzystanie z Portalu lub jego części, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie może od niej odstąpić w przypadku, kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia, przez GOOD4BOOK, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola z oświadczeniem, w przypadku Portalu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie Zamówienia, opisanego następująco: Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

17. W każdym przypadku, odpowiedzialność GOOD4BOOK z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie. GOOD4BOOK nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

art. VI. Dane osobowe Usługobiorcy

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest GOOD4BOOK.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w:

 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR);
 • Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Udostępnianie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez GOOD4BOOK następuje w celu realizacji świadczonych usług.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych GOOD4BOOK określa Polityka prywatności.

art. VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem usług, w tym Writer’s Cards, przysługują GOOD4BOOK lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez GOOD4BOOK na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminie i zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment publikacji (tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Portalu lub w usłudze nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia GOOD4BOOK.

art. VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Każdy Usługobiorca może zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. GOOD4BOOK zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Portalu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Portalu lub usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. Integralną część Regulaminu stanowi Gwarancja satysfakcji i Polityka prywatności.

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informacja dotyczy zagrożeń, które potencjalnie mogą wystąpić. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak: wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i firewall. Programy należy stale aktualizować.

Platforma ODR

Zgodnie Regulation (EU) 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 may 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR), poniżej podajemy łącze do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/