I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Pro Design Studio Paulina Domaradzka/GOOD4BOOK, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Cybulskiego 28, 58-200 Dzierżoniów, Polska, NIP: 882-212-86-87; Tax ID: PL8822128687, zwany dalej Administratorem.

Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych informuje, że wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) oraz innych ustaw. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator w ramach świadczonych usług wdrożył pseudonimizację i anonimizację danych osobowych, aby ograniczyć dostęp do danych osobowych. Staramy się ograniczać okres przechowywania danych osobowych.

Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w stopce strony good4book.com.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: gdpr@good4book.com.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, zawsze zgodnie z prawem. Jeśli użytkownik korzysta z Usług, przechowujemy jego dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne, aby świadczyć wybrane przez niego usługi. Zazwyczaj przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo jak jest on naszym klientem oraz przez określony okres czasu po wygaśnięciu stosunku umownego. Poniżej znajdują się cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Do celu obsługi zapytania są przetwarzane przez okres trwania korespondencji, następnie zasilają bazę klientów i przetwarzane są w celu realizacji umowy, albo zostają usunięte, jeżeli nie zaistniała możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego zamknięcia rozmów dane zostają usunięte z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 90 dni. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b GDPR;
 2. Podane podczas wizyty na Portalu, zarejestrowania się w bazie Portalu, złożenia zamówienia, zgodnie z Regulaminem, dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu przetwarzane są przez czas wynikający z zawartej umowy. Dane przetwarzane są przez czas do zakończenia trwania umowy, następnie w związku z nałożonymi na Administratora obowiązkami oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Dotyczy to konieczności przechowywania danych z uwagi na przepisy podatkowe i ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, f, c GDPR;
 3. Po zakończeniu realizacji umowy ze względu na konieczność zachowania możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw, które to terminy regulują przepisy kodeksu cywilnego;
 4. Badania i analizowania aktywności na stronie internetowej. Dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f GDPR;
 5. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Portal może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala Portalowi na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez Portal, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i wyświetlić Portal dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. wybór języka i waluty). Cookies pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany, bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyślne ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. konieczność częstego logowania, dłuższy okres ładowania się strony, ograniczenia w funkcjonalności. Wybór w tym zakresie pozostawiamy Państwu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b GDPR;
 6. Administrowanie stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Portalu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie jest możliwe. Interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f GDPR;
 7. Usługi w zakresie głównych działań biznesowych, w tym możliwość kontaktu w sprawie oferty i podjęcia rozmów w zakresie zawarcia umowy. Po zamknięciu korespondencji dane te są usuwane w terminie 90 dni. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b GDPR;
 8. Otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych. Za wcześniej wyrażoną zgodą przetwarzamy dane do czasu cofnięcia zgody. Z chwilą cofnięcia zgody oraz upływu 30 dni niezbędnych na wykreślenie Państwa danych z naszych baz systemowych, dane zostaną usunięte. Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a GDPR
 9. Przetwarzanie danych na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorami danych osobowych. W sytuacjach, np. voucher podarunkowy, Writer’s Cards na prezent i pozostałych usług świadczonych przez GOOD4BOOK. Niezwłocznie po wykonaniu usługi i zgodnie z treścią umowy „GOOD4BOOK” jako podmiot przetwarzający zwraca lub usuwa całkowicie dane osobowe. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od czasu określonego w umowie z Administratorem. Wszelkie informacje w zakresie przysługujących Państwu praw oraz o fakcie powierzenia nam przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu otrzymują Państwo od Administratora danych osobowych. „GOOD4BOOK” zapewnienie, że ściśle będzie współpracował z Administratorem w zakresie udzielania Państwu informacji o przetwarzaniu danych.

III. PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas przetwarzania danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

2. Uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku ze szczególną sytuacją. Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów właściciela danych osobowych, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres: gdpr@good4book.com

IV. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych, o które prosi Administrator na Portalu jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. W wielu wypadkach, brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z oferowanych usług lub nawiązanie kontaktu. W przypadkach, gdy Administrator przetwarza Państwa dane jako podmiot przetwarzający podstawy przetwarzania danych oraz konsekwencje ich podania lub niepodania określa Państwa Administrator.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie w stosunku do osób pozostawiających swoje dane osobowe na stronie internetowej Administratora.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością umożliwienia im dostępu do danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, prawne czy współpracujące przy realizacji umów i zleceń. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych i w tym celu zawiera z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych i możliwe operacje przetwarzania. Administrator dba o to, aby po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.

2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe podmiotom publicznym. Są to, podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania danych osobowych, a przepisy wskazują sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych, jednak ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych starannie analizujemy, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator jako podmiot gospodarczy oferując szereg usług w procesie biznesowym wykorzystuje narzędzia informatyczne, za pomocą których dane osobowe mogą zostać, zależnie od usługi przekazane do państw trzecich w rozumieniu GDPR. W celu wykonania umowy. Podstawa prawna: art.49 ust. 1 lit. a i lit. b GDPR. Umowa, o której mowa, może być umową łączącą właściciela danych osobowych z Administratorem, dla którego GOOD4BOOK jest jedynie podmiotem przetwarzającym, albo w indywidualnym zakresie umową łączącą właściciela danych osobowych z GOOD4BOOK jako Administratorem.

Nasz Portal może zawierać linki do lub ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów. Po kliknięciu takiego linku należy pamiętać, że te strony internetowe mają swoją własną politykę prywatności oraz zasady dotyczące korzystania z ciasteczek i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.