I. GEGEVENSBEHEERDER

De beheerder van persoonlijke gegevens is Pro Design Studio Paulina Domaradzka / GOOD4BOOK, gevestigd in Dzierżoniów, ul. Cybulskiego 28, 58-200 Dzierżoniów, Polen, NIP: 882-212-86-87; Belasting-id: PL8822128687, hierna de beheerder genoemd.

Uit bezorgdheid over de beveiliging van de toevertrouwde persoonsgegevens deelt de beheerder mee dat hij technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (AVG) en andere wetten. De beheerder zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet, verzameld voor specifieke doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Als onderdeel van de geleverde diensten heeft de beheerder pseudonimisering en anonimisering van persoonlijke gegevens geïmplementeerd om de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. We proberen de bewaartermijn van persoonsgegevens te beperken.

Informatie over persoonlijke gegevens is te vinden in de voettekst van good4book.com.

Contact met de beheerder over de bescherming van persoonsgegevens is mogelijk per e-mail: gdpr@good4book.com.

II. DOELSTELLINGEN EN REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De beheerder verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, altijd in overeenstemming met de wet. Als u de Services gebruikt, bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de door u gekozen services te leveren. Wij slaan uw persoonsgegevens meestal op zolang u onze klant bent en voor een bepaalde periode nadat de contractuele relatie is verlopen. Dit zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Om vragen te behandelen, worden ze verwerkt voor de duur van de correspondentie, leveren ze vervolgens aan het klantenbestand en worden ze verwerkt voor het doel van het contract, of ze worden verwijderd als er geen mogelijkheid tot samenwerking was. In het geval van een duidelijke sluiting van de gegevens, worden de gegevens binnen 90 dagen verwijderd uit de databases van het werkende systeem en uit de back-up. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. b AVG;
 2. Persoonlijke gegevens verstrekt in de vorm van naam, achternaam, e-mailadres, correspondentieadres en telefoonnummer verstrekt tijdens een bezoek aan de portal, registratie in de database van de portal, het plaatsen van een bestelling, in overeenstemming met de voorschriften, worden verwerkt voor de duur van het contract. De gegevens worden verwerkt voor de duur van het contract, vervolgens in verband met de verplichtingen die aan de Beheerder worden opgelegd en op basis van legitieme belangen. Dit geldt voor de noodzaak om gegevens op te slaan vanwege belastingregels en de Boekhoudwet. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. b, f, c AVG;
 3. Na voltooiing van het contract vanwege de noodzaak om de mogelijkheid van verdediging tegen claims of het doen gelden van hun rechten te behouden, welke voorwaarden worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek;
 4. Onderzoek en analyseer website-activiteit. Persoonlijke gegevens, zoals: datum en tijd van paginabezoeken, type besturingssysteem, geschatte locatie, type webbrowser gebruikt om de pagina te bekijken, tijd doorgebracht op de pagina, bezochte subpagina’s, subpagina, waar het contactformulier is ingevuld. Het belang van de beheerder is om de activiteiten van de klanten op de website te kennen. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. f GDPR;
 5. Cookies zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die zijn opgeslagen op het eindapparaat van de portalgebruiker. Cookies bevatten meestal de domeinnaam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer. De portal kan een cookiebestand in de browser plaatsen als de browser dit toestaat. De browser geeft de portal toegang tot alleen cookies die door de portal zijn geplaatst en niet tot bestanden die door andere websites zijn geplaatst. We gebruiken cookies om de inhoud van de portal aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om het gebruik van de portal te optimaliseren.Zo kunnen cookies het apparaat herkennen en de portal weergeven die is afgestemd op individuele behoeften (bijv. Keuze van taal en valuta). Met cookies kunt u uw sessie behouden, zodat u het aanmeldingsproces niet hoeft te dupliceren. Cookies worden gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie op te sporen. U kunt uw webbrowserinstellingen op elk moment wijzigen om cookies te blokkeren of informatie te krijgen over hun plaatsing op uw apparaat. Veel cookies zijn anoniem voor ons, zonder aanvullende informatie kunnen we uw identiteit niet identificeren op basis daarvan. Webbrowsers kunnen standaardinstellingen bevatten voor het automatisch accepteren van cookies op het eindapparaat. Het uitschakelen of beperken van cookies kan problemen veroorzaken bij het gebruik van de website, bijvoorbeeld de noodzaak om vaak in te loggen, langere laadtijd van pagina’s, beperkingen in functionaliteit. De keuze in dit opzicht wordt aan u overgelaten. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. b AVG;
 6. Beheer van de website. Dit zijn gegevens zoals het IP-adres, serverdatum en -tijd, informatie over de webbrowser, informatie over het besturingssysteem. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in de serverlogboeken telkens wanneer de portal wordt gebruikt. Beheer van de website zonder gebruik te maken van een server en zonder deze automatische opslag is niet mogelijk. Het belang van de Beheerder is websitebeheer. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. f GDPR;
 7. Diensten op het gebied van hoofdbedrijfsactiviteiten, waaronder de mogelijkheid om contact op te nemen over het aanbod en onderhandelingen te starten over het sluiten van de overeenkomst. Na het sluiten van de correspondentie worden deze gegevens binnen 90 dagen verwijderd. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. b AVG;
 8. Het ontvangen van marketing- en commerciële informatie. Met eerder gegeven toestemming verwerken wij gegevens totdat de toestemming is ingetrokken. Met het intrekken van de toestemming en het verstrijken van 30 dagen die nodig zijn om uw gegevens uit onze systemdatabases te verwijderen, worden de gegevens verwijderd. Rechtsgrondslag: art. 6 clausule 1 verlicht. a AVG
 9. Verwerking van gegevens op basis van met de beheerders van persoonsgegevens gesloten toewijzingsovereenkomsten. In situaties, bijvoorbeeld een cadeaubon, cadeaukaartjes en andere diensten van GOOD4BOOK. Direct na de service en in overeenstemming met de inhoud van het contract, retourneert of verwijdert “GOOD4BOOK” als verwerkingsentiteit persoonlijke gegevens volledig. De periode van verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de tijd die is vastgelegd in het contract met de Beheerder. U ontvangt alle informatie over uw rechten en het feit dat u ons de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwt als verwerker, ontvangt u van de Beheerder van persoonsgegevens. “GOOD4BOOK” zorgt ervoor dat het nauw zal samenwerken met de Beheerder om u informatie te verstrekken over gegevensverwerking.

III. RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONSGEGEVENS

1.Bij de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder heeft u de volgende rechten:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • rectificatie van persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens verwijderen;
 • beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • overdracht van persoonsgegevens.

2. De rechten zijn niet absoluut, in sommige gevallen kunnen we wettelijk weigeren hieraan te voldoen. Als we het verzoek weigeren, dan alleen na zorgvuldige analyse en alleen als de weigering om het verzoek te honoreren noodzakelijk is.

3. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van de Beheerder in verband met een bijzondere situatie. De administrateur kan een bezwaar weigeren indien hij aantoont dat:

 • er zijn legitieme gronden voor verwerking die de persoonlijke belangen, rechten en vrijheden of belangen van de eigenaar overschrijven
 • er zijn redenen om vorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

4. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: gdpr@good4book.com

IV. VEREIST OM PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Het verstrekken van persoonlijke gegevens die de Beheerder op de Portal vraagt, is vrijwillig en hangt af van uw beslissing. In veel gevallen zal het niet verstrekken van persoonlijke gegevens verhinderen dat u de aangeboden diensten gebruikt of contact opneemt. In gevallen waarin de Beheerder uw gegevens verwerkt als een entiteit die de gronden voor gegevensverwerking verwerkt en de gevolgen van het verstrekken of niet verstrekken ervan, wordt bepaald door uw Beheerder.

V. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

We nemen geen geautomatiseerde beslissingen, ook niet op basis van profilering met betrekking tot personen die hun persoonlijke gegevens achterlaten op de website van de beheerder.

VI. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

1.Wij gebruiken de hulp van andere entiteiten, wat inhoudt dat ze toegang moeten hebben tot persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld entiteiten die IT, hosting, juridische of samenwerkende diensten verlenen bij de uitvoering van contracten en bestellingen. De beheerder draagt ​​zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en sluit voor dit doel een contract met de toevertrouwde gegevensverwerking af, waarin de verwerkingsvoorwaarden, de reikwijdte van de toegang tot gegevens en mogelijke verwerkingen strikt worden gespecificeerd. De beheerder zorgt ervoor dat na het einde van het contract de gegevens permanent door deze entiteit worden verwijderd, en behoudt zich het recht voor om die entiteit in de contracten te controleren.

2. Het kan gebeuren dat we, bijvoorbeeld op basis van de relevante wet of beslissing van de bevoegde autoriteit, uw persoonsgegevens moeten overdragen aan openbare entiteiten. Dit zijn entiteiten die wettelijk zijn gemachtigd om persoonlijke gegevens te ontvangen, en de bepalingen geven de situaties aan waarin een entiteit om dergelijke openbaarmaking van gegevens kan verzoeken. Het is buitengewoon moeilijk voor ons om te voorspellen wie een verzoek om openbaarmaking van persoonlijke gegevens kan doen, maar we verzekeren u dat we elk verzoek om openbaarmaking van persoonlijke gegevens zorgvuldig analyseren om geen informatie door te geven aan een onbevoegde persoon.

VII. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

De beheerder als economische entiteit die een aantal diensten in het bedrijfsproces aanbiedt, maakt gebruik van IT-tools waarmee persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst, kunnen worden overgedragen aan derde landen in de zin van de AVG. Om het contract uit te voeren. Rechtsgrondslag: artikel 49, lid. 1 verlicht. a en verlicht. b AVG. De overeenkomst in kwestie kan een overeenkomst zijn die de eigenaar van persoonlijke gegevens verbindt met de Beheerder, waarvoor GOOD4BOOK slechts een verwerking entiteit is, of in een individuele strekking de overeenkomst die de eigenaar van persoonlijke gegevens verbindt met GOOD4BOOK als de Beheerder.

Ons website kan links bevatten naar of van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en partners. Houd er na het klikken op zo’n link rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid en cookiebeleid hebben en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

VIII. HET RECHT OM TE KLACHTEN

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens als naar uw mening persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving. We hopen dat u de eerste bent die ons op de hoogte brengt van eventuele twijfels hierover.

IX. SLOTBEPALINGEN

1. Voor zover niet gedekt door dit privacybeleid, zijn de bepalingen van de verordeningen, het burgerlijk wetboek en de relevante Poolse wetten en het recht van de Europese Unie van toepassing, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (AVG).

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 juli 2020.